Personalo apskaitos programos galimybės ir funkcijos

Programa skirta duomenų apie įmonės padalinius ir darbuotojus tvarkymui, įsakymų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, ataskaitų darbo užmokesčio skyriui, VSDV formavimui ir spausdinimui.Formuojami ir spausdinami dokumentai

Darbo sutartis
Sutartis dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės
Suvestinės apie priimtus ir atleistus darbuotojus (1a-SD, 2a-SD, 1b-SD, 2b-SD formos)
Suvestinė darbo užmokesčio skyriui
Įvairūs darbuotojų sąrašai

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas

Žiniaraščių formavimas pagal aprašytus darbo grafikus (taip pat ir “slenkančius”)
Galimybė patikrinti, ar žymėjimai, kuriais žiniaraštis pakoreguotas pagal faktą, atitinka sutartinius žymėjimus
Galimybė papildomam atžymėjimui naudoti spalvinimą
Darbo grafikų spausdinimas
Žiniaraščio spausdinimas A3 ar A4 formatu

Darbuotojų nedarbingumų registravimas

Nepanaudotų atostogų skaičiavimas

Apie kiekvieną darbuotoją kaupiami ir vaizdžiai darbuotojo kortelės pavidalu parodomi šie duomenys:

Paso duomenys, tapatybės kortelės duomenys, fotonuotrauka, šeimos sudėtis
Dabartinės darbovietės duomenys
Išsilavinimas
Ankstesnė darbovietė
Karinė įskaita
Kvalifikacijos kėlimai
Atestavimai
Lengvatos
Įsakymai:

  • Priėmimo, atleidimo;
  • Perkėlimo į kitą padalinį, pareigas;
  • Atlyginimo dydžio keitimo
  • Atostogų suteikimo
  • Komandiruočių ir kt.

Patogus įsakymų darbuotojams formavimas

Galimybė pasiruošti įsakymų turinio šablonus
Galimybė formuoti įsakymą keliems darbuotojams
Įsakymų registracijos žurnalai
VSDV formų registracijos žurnalai