PRAGMA 4.0

Verslo valdymo sistema „Pragma“ skirta įmonės apskaitos tvarkymui ir jos veiklos procesų optimizavimui. Naudojamos Microsoft ir ryšio technologijos: MS SQL server; MS SQL Server Analizės servisas: OLAP multidimensiniai duomenų kubai; MS OWC komponentai: Pivot Table, Pivot Chart; Smart tag, ASP.Net,Crystal Reports .Net, MS Windows Mobile, MS .Net Compact Framework. Sistema dirba VPN tinkle, naudojant terminalinį servisą. Verslo valdymo sistema suprojektuota taip, kad padėtų įmonėms: pasirinkti optimalią kainų politiką;formuoti svarbią vadybai informaciją; kryptingai planuoti veiklą ir efektyviai naudoti įmonės resursus efektyviai valdyti personalo darbą.
Pirkimai

Prekybos su tiekėjais istorija
Galimybė peržiūrėti pirkimų apimtis, dažnumą, pirktas prekes, gautas nuolaidas, apmokėjimo sąlygas
Lankstus analizės DB informacijos peržiūrėjimas, naudojant multidimensinius kubus ir OWC komponentus

Ryšys su tiekėjų prekių katalogais
Išorinių tiekėjų katalogų peržiūra su galimybe papildyti programos prekių sąrašą naujomis prekėmis iš katalogų

Užsakymų tiekėjams paruošimas
Užsakymų formavimas, įvertinant prekių likučius sandėlyje, vidutinius pardavimus, laikotarpį, kuriam užsakoma, signalinius likučius, pirkėjų užsakymus, padalinių užsakymus, tiekėjų neįvykdytus užsakymus, pristatymo trukmę

Pirkimo operacijos registravimas
Pirkimo dokumentų litais ir valiuta įvedimas. Prekių įvedimui galimybė naudoti brūkšninių kodų skaitytuvus. Prekių pajamavimas į sandėlį. Skolos tiekėjui fiksavimas. Ūkinės operacijos registravimas Didžiojoje knygoje (DK) pagal nurodytas standartines korespondencijas. Galimybė nustatyti pardavimo kainą

Įsigijimo savikainos skaičiavimas
Prekės įsigijimo savikainos skaičiavimas, įvertinant prekės kainą ir papildomas įsigijimo  (transportavimo, muito, akcizo ir kt.) išlaidas bei pasirenkant  papildomų įsigijimo išlaidų išdalinimo metodą 
Neribotas papildomų įsigijimo išlaidų kiekis ir jų išdalinimo metodų aprašymas

Apmokėjimo tiekėjams sekimas
Apmokėjimų sekimas pagal  pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas (apmokėjimo terminą, diskontą). Galimybė sekti skolas pagal kiekvieną pirkimo dokumentą ar pagal tiekėją bendra suma

Prekių grąžinimo registravimas
Prekių grąžinimo iš pirkėjo dokumento įvedimas. Prekių pajamavimas į sandėlį. Pirkėjo skolos mažinimas. Ūkinės operacijos registravimas DK

Spausdinami dokumentai
Užsakymai tiekėjams, sandėlio pajamų orderiai, kreditinės sąskaitos, pirkimo-pardavimo sutartys,  iš tiekėjo įsigytų prekių kainų palyginimas, pirkimų suvestinės…

Pardavimai

Kainodara
Kainoraščių (įprastų, priklausomų nuo perkamo prekių kiekio, parametrinių, akcijų) sudarymas

Prekybos su pirkėjais istorija
Galimybė peržiūrėti pardavimų apimtis, dažnumą, parduotas prekes, suteiktas nuolaidas, apmokėjimo sąlygas
Lankstus analizės DB informacijos peržiūrėjimas, naudojant multidimensinius kubus ir OWC komponentus

Pardavimo sąlygų nustatymas
Nuolaidų pirkėjų grupei, pirkėjui, prekių grupei, prekei įvedimas. Apmokėjimo sąlygų, maksimalaus kredito pirkėjui nustatymas

Pirkėjų užsakymų registravimas
Užsakytų prekių rezervavimas sandėlyje.  Galimybė sekti, kurie užsakymai gali būti pilnai įvykdyti

Pardavimo operacijos registravimas
Pardavimo dokumentų litais ir valiuta išrašymas. Prekių įvedimui galimybė naudoti brūkšninių kodų skaitytuvus. Pardavimo kainos skaičiavimas, pritaikant naudojamą kainodaros sistemą. Parduodamų prekių likučio sandėlyje, pardavimo žemiau savikainos, maksimalaus kredito pirkėjui kontrolė. Prekių PVM skaičiavimas. Prekių nurašymas iš sandėlio. Parduotų prekių savikainos skaičiavimas. Pirkėjo skolos fiksavimas. Ūkinės operacijos registravimas DK pagal nurodytas standartines korespondencijas
Kitų paslaugų (transporto, pakrovimo ir t.t.) išdalinimas parduodamoms prekėms

Pirkėjų atsiskaitymų sekimas
Atsiskaitymų sekimas pagal  pardavimo dokumentuose nurodytas sąlygas (apmokėjimo terminą, diskontą). Galimybė sekti skolas pagal kiekvieną pardavimo dokumentą ar pagal pirkėją bendra suma

Prekių grąžinimo registravimas
Prekių grąžinimo tiekėjui dokumento įvedimas, prekių nurašymas iš sandėlio, skolos tiekėjui  mažinimas, ūkinės operacijos registravimas DK

Prekių užsakymai internetu
Prekių užsakymų internetu vedimas naudojant .Net Web formas

Spausdinami dokumentai
PVM sąskaitos – faktūros, krovinio važtaraščiai, sandėlio išlaidų orderiai, debetinės sąskaitos, pardavimų suvestinės. Prekių etiketės su brūkšniniais kodais…

Atsargų apskaita

Atsargų aprašymas
Prekių aprašymas pagal vardą, kodus, mato vienetus, brūkšninius kodus, prekinius ženklus, fotonuotraukas ir kt.
Prekės analogų aprašymas
Prekių suskirstymas, naudojant medžio tipo klasifikatorių
Atsargų paieška pagal prekės kodą (nomenklatūrinį numerį), pavadinimą, antrąjį kodą

Detali informacija apie prekės judėjimą
Prekės judėjimo nuo įsigijimo iki pardavimo istorija
Prekės likučio sandėliuose sekimas su galimybe įvertinti užsakymus tiekėjams, rezervavimus pirkėjams, signalinius prekių likučius

Galimybė parduoti neužpajamuotas prekes apskaitinio laikotarpio eigoje

Inventorizacijos rezultatų apdorojimas
Faktinių prekių likučių įvedimas ir rasto pertekliaus pajamavimo ir (ar) išaiškinto trūkumo nurašymo dokumentų formavimas. Įvedant prekių likučius, galimybė naudoti duomenų kaupiklius, brūkšninių kodų skaitytuvus

Vidaus perkėlimai
Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį pajamavimo ir perdavimo kainomis

Spausdinami dokumentai
Sandėlio apyvartos žurnalai tiksliomis (parduotų prekių savikainą suskaičiavus FIFO metodu), vidutinėmis pajamavimo  ar perdavimo kainomis. Prekių apyvartumo, užsigulėjusių prekių suvestinės. Inventorizacijos žiniaraščiai...

Buhalterija

Ūkinių operacijų registravimas DK
Standartinių korespondencijų aprašymas skirtingų tipų ūkinėms operacijoms

Mokėjimo operacijos registravimas
Mokėjimo pavedimų įvedimas. Kasos ir banko dokumentų išrašymas. Galimybė naudoti įmokų kodų sąrašą. Ūkinės operacijos registravimas DK  pagal nurodytas standartines korespondencijas
Diskontų skaičiavimas. Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas. Valiutinių skolų perkainavimas

Mokėjimo per banką dokumentų eksportas/importas
Eksportas į: SEB, Ūkio, Snoro, Nordea, Šiaulių, Swedbank, Nord LB bankus
Importas iš Swedbank

Kasos knygos formavimas

Skolų tiekėjams, pirkėjų skolų sekimas
Skolos likučio parodymas, įvedant mokėjimo dokumentą. Skolų dengimo FIFO metodu galimybė. 

Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis

Specialiųjų apskaitos dokumentų apskaita

Spausdinami dokumentai
Mokėjimo pavedimai litais ir valiuta. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai. Avanso apyskaitos. Buhalterinės pažymos. Tarpusavio skolų suderinimo aktai, tarpusavio atsiskaitymų suvestinės. Skolų, pradelstų skolų, delspinigių suvestinės…

Valdymo apskaita

Dokumentų būvių valdymas
Dokumento būvio pasikeitimo registravimas.  Automatinis žinučių atsakingiems darbuotojams išsiuntimas, keičiantis dokumento būviui. Galimybė kiekvieno dokumento lange matyti su juo susijusias žinutes. Žinučių siuntimas per E-mail ir SMS  

Įmonės veiklos detalizavimas pagal atsakomybės centrus, paskirtis
Atsakomybės centrų aprašymas.  Paskirties, atsakomybės centro priskyrimas, įvedant pirminius apskaitos dokumentus.  Pajamų ir sąnaudų analizė pagal atsakomybės centrus, paskirtis

Įmonės veiklos detalizavimas pagal projektus
Projektų aprašymas.  Projekto priskyrimas, įvedant pirminius apskaitos dokumentus.  Vidinės atskaitomybės pagal projektus formavimas

Biudžetai
Įmonės, atsakomybės centrų, projektų biudžetų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė   

Kiekinės pardavimų apskaitos automatizavimas, naudojant elektroninius kasos aparatus (EKA)

Galimybė tvarkyti EKA atmintyje saugomą prekių sąrašą

Duomenų apie prekių pardavimus už laikotarpį importavimas iš EKA
Galimas duomenų apsikeitimas su įvairiais CASIO, DATECS, ELZAB, EMPIRIJA, EURO, OMRON, POS SA, R-KEEPER, SANYO, UNIWELL elektroninių kasos aparatų modeliais bei juos aptarnaujančiomis programomis

EKA sistemų (POS), dirbančių tiesioginio ryšio (online) režimu, panaudojimas
EKA naudojamas tik kaip spausdintuvas su fiskaline atmintimi, o visos kasininkui reikalingos operacijos atliekamos iš apskaitos programos.  Suderinta su šiomis sistemomis: EMPIRIJA, DATECS, POS SA, VILKASA POS.

Galimybė priimti duomenis iš duomenų kaupimo įrenginių

Gamybos apskaita

Technologinė kortelė
Gaminio sudėties aprašymas kelių lygių technologine kortele
Galimybė žaliavų sunaudojimą aprašyti išraiška, priklausančia nuo gaminio parametrų
Žaliavos pakaitalų aprašymas
Keli mato vienetai ir perskaičiavimas į pagrindinį mato vienetą

Žaliavos panaudojimo sekimas
Galimybė matyti, kuriuose gaminiuose žaliava naudojama ir, jei reikia, visose technologinėse kortelėse pakeisti ją kita

Gamybos planų sudarymas nurodytam laikotarpiui
Pirkėjų užsakymų, gaminių pardavimo dinamikos įvertinimas
Žaliavų, darbo ir kt. resursų įvertinimas

Žaliavų užsakymai
Užsakymų formavimas, įvertinant gamybos planus

Sunaudotų žaliavų nurašymas
Sunaudotų žaliavų nurašymas pagal technologinių kortelių duomenis arba naudojant technoginę kortelę kaip šabloną
Faktinio žaliavų sunaudojimo palyginimas su normomis technologinėse kortelėse

Gaminio savikainos skaičiavimas
Išankstinis gaminio savikainos įvertinimas paskutinėmis žaliavų pirkimo kainomis
Gaminio savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir pridėtines išlaidas

Spausdinami dokumentai
Gamybos aktai, sunaudotų žaliavų ir pagamintų gaminių suvestinės...

Personalo apskaita

Darbuotojo kortelė
Darbuotojo paso duomenų, informacijos apie šeimos sudėtį, dabartinę ir ankstesnę darbovietę, fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatas, išsilavinimą, atestavimus, kvalifikacijos kėlimą, karinę įskaitą įvedimas

Įsakymai darbuotojams
Priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitą padalinį, pareigas, atlyginimo dydžio keitimo, atostogų suteikimo, komandiruočių ir kt. įsakymų formavimas.  Galimybė aprašyti įsakymų turinio šablonus.  Įsakymo formavimo keliems darbuotojams ar visam padaliniui galimybė

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai
Darbo laiko grafikų (įprastinių, savaitinių ir slenkančių) aprašymas. Automatinis darbo laiko apskaitos žiniaraščio formavimas pagal darbo grafikus ir įsakymų duomenis. Žiniaraščio koregavimas pagal faktinius duomenis. Galimybė perkelti poilsio dienas, keisti darbo dienos trukmę

Ryšys su darbo užmokesčio moduliu

Spausdinami dokumentai
Darbo sutartis. Asmens kortelė. Suvestinės apie priimtus ir atleistus darbuotojus. I ir II formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Ataskaitos apie etatų užimtumą…

Finansų apskaita

Didžioji knyga (DK)
DK sąskaitų apyvartos žiniaraščių ir suvestinių formavimas iš pirminių apskaitos dokumentų ir kitų buhalterinių įrašų

Finansinė ir mokestinė atskaitomybė
Balanso formos, pelno (nuostolio) ataskaitos užpildymas iš DK sąskaitų pagal aprašytas formules. PVM ir atskaitymų į kelių fondą deklaracijų spausdinimas

Apsikeitimas duomenimis tarp padalinių

Duomenų mainai tarp nutolusių (t.y. nesančių viename lokaliame tinkle) darbo vietų
Automatinis duomenų bazių apjungimas, naudojant replikacijas
Automatinis duomenų perdavimas iš darbinės DB į analizės DB

Standartinių programos funkcijų išplėtimas

Interaktyvių grafikų, interaktyvių lentelių, ataskaitų generatoriai. Individualių DB laukų naudojimo galimybė