PRAGMA 3.2

“Pragma” – buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programų paketas. Jis skirtas įvairaus profilio Lietuvos įmonėms ir pilnai atitinka visus LR įstatymų reikalavimus. Su “Pragma” galima vesti pilną įmonės buhalterinę apskaitą – nuo pirminių dokumentų įvedimo iki finansinės atskaitomybės dokumentų automatinio paruošimo.
„Pragma” – tai daugiavartotojiška duomenų apdorojimo priemonė, apimanti įmonės finansinę ir valdymo apskaitą. Ji skirta apskaitai tvarkyti įmonėse, užsiimančiose didmenine ir mažmenine prekyba, paslaugų teikimu, nesudėtinga gamyba. Sistema sukurta MS ACCESS bazėje, dirbanti MS Windows šeimos operacinėse sistemose.
„Pragma” pilnai atitinka apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir normatyvinius aktus. Visi nauji įstatymų reikalavimai pilnai ir laiku atspindimi programoje.


GALIMYBĖS IR FUNKCIJOS:Įmonės pirminių dokumentų paruošimo funkcijos

Paruošiami, spausdinami įmonės išduodami pirminiai dokumentai:
- Užsakymai, išankstinio apmokėjimo sąskaitos;
- PVM sąskaitos-faktūros, krovinio gabenimo dokumentai;
- mokėjimo pavedimai (taip pat tarptautiniai), mokėjimo reikalavimai, debeto pavedimai;
- kasos išlaidų bei pajamų orderiai;
- avanso apyskaitos, buhalterinės pažymos;
- sandėlio išlaidų bei pajamų orderiai, nurašymo aktai.
Vartotojas gali kurti savo spausdinimo dokumentų formas, koreguoti esančias: įdėti savo firminį ženklą, keisti rekvizitų išdėstymą lape ir pan. 

Tikslios atsargų apskaitos galimybės

Galimybė vesti kiekinę, suminę, mišrią atsargų apskaitą.
Atsargų klasifikavimas pagal grupes ir skyrius.
Atsargų paieška pagal unikalų kodą ar pavadinimą.
Detali informacija apie prekės judėjimą.
Greitas atsargų likučių nustatymas.
Neigiamų likučių galimybė ataskaitinio laikotarpio eigoje.
Sandėlio apyvartos žurnalai pajamavimo, vidutinėmis, pardavimo kainomis.
Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį pajamavimo ir perdavimo kainomis.
Pirkėjų užsakytų prekių rezervavimas.
Atsargų užsakymų tiekėjams formavimas.

Supaprastinta atsargų apskaita

Programoje “Pragma” atsargų apskaita nereikalauja papildomo apskaitininko darbo: ji atliekama pirkimo ir pardavimo dokumentų įvedimo metu. Įvedant į duomenų bazę pirkimo dokumento duomenis, apskaičiuojama kiekvienos prekės įsigijimo savikaina, įvertinant prekės kainą ir papildomas įsigijimo išlaidas (transportavimo, muito, akcizo ir kt.), t.y., prekė pajamuojama į sandėlį. Įvedus pardavimo dokumentą, automatiškai apskaičiuojama parduotų prekių savikaina (FIFO, konkrečių kainų metodu), ir prekės nurašomos iš sandėlio.

Pirkimų, pardavimų, grąžinimų, apmokėjimų registravimo galimybės

Pirkimų, pardavimų, mokėjimų vedimas litais ir užsienio valiuta.
Įvairūs pardavimo kainos nustatymo būdai, kelių tipų kainoraščiai.
Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas ir valiutinių skolų perkainavimas.
Diskontų skaičiavimas. 

Gamybos apskaitos galimybės (atskiras modulis)

Sunaudotų žaliavų nurašymas pagal gaminių technologines korteles.
Gaminių pajamavimas į sandėlį.
Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas.
Užsakymų žaliavoms tiekti formavimas.
Komponento panaudojimo gaminiuose sekimas. 

Skolų sekimo galimybės

Skolų sekimas pagal kiekvieną firmą bendra suma arba pagal kiekvieną firmą ir kiekvieną jos pirkimo (pardavimo) dokumentą.
Programa formuoja šiuos dokumentus:
- pirkimų skolon ir pinigų mokėjimo žurnalą;
- pardavimų skolon ir pinigų gavimo žurnalą;
- ūkinių operacijų su nurodyta firma suvestinę;
- pirkėjų, su kuriais sudarytos sutartys, skolų žurnalą.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos automatiškai fiksuojamos ir jų likutis perkeliamas iš einamojo laikotarpio pabaigos į naujo laikotarpio pradžią.

Kuro apskaitos galimybės (atskiras modulis)

Degalų kiekio, kurį galima nurašyti pagal kelionės lapų ir degalų sunaudojimo normų duomenis, apskaita. 

Kasos aparato duomenų apdorojimo galimybės (atskiras modulis)

Duomenų iš kasos aparato, duomenų kaupimo įrenginio automatinis įvedimas ir parduotų prekių nurašymas pagal šiuos duomenis. 

Vidaus apskaitos vedimo galimybės

Pardavimų apimties (pagal pirkėjus / pardavėjus / sandėlius) suvestinės.
Skolų pagal apmokėjimo datas sekimas.
Pirkėjo skolų sekimas pagal sutartyje aprašytą apmokėjimo planą.
Papildomos galimybės sekti skolas, jei pirkėjams išrašomi mokėjimo reikalavimai.
Parduotų paslaugų pagal vykdytojus suvestinės.
Parduotų prekių suvestinės pagal pirkėjus ir prekių grupes, sandėlius.
Mokėjimų suvestinės pagal tikslines paskirtis. 

Finansinės ir mokestinės atskaitomybės automatinis paruošimas

Kiekvieno pirkimo, pardavimo, mokėjimo dokumento įvedimo metu atliekamas dokumento sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas (pasirenkant standartinę korespondenciją).
Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščių ir suvestinės, kasos knygos automatinis formavimas iš pirminių dokumentų bei kitų buhalterinių įrašų.
PVM ir kelių mokesčių deklaracijų spausdinimas.
Įvestų duomenų tikrinimas (duomenų tikrinimo testais).
Ataskaitų koregavimas, koreguojant pirminių dokumentų duomenis.
Įvairių formų sąskaitų apyvartos žiniaraščių spausdinimas.
Balanso formos, pelno (nuostolio) ataskaitos užpildymas iš didžiosios knygos sąskaitų pagal aprašytas formules. 

Darbo užmokesčio apskaičiavimo funkcijos

- Laikinio ir vienetinio darbo užmokesčio skaičiavimas.
- Darbo užmokesčio skaičiavimas pagal darbuotojų atliktus darbus, įvertinant šių darbų įkainius (paskyros).
- Priedų, premijų skaičiavimas.
- Atlyginimo už atostogas, komandiruotes, priverstines prastovas, išeitines pašalpas, kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas.
- Ligos pašalpų skaičiavimas.
- Alimentų, atskaitymų kitoms organizacijoms (pvz. profsąjungoms) skaičiavimas.
- Pajamų ir socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas.
- Priskaičiuotų sumų korespondavimas į didžiosios knygos sąskaitas.
- Mokėjimo žiniaraščių, suvestinių formavimas ir spausdinimas.
- Finansinių apyskaitų valstybinei socialinio draudimo valdybai formavimas, spausdinimas ir šių duomenų eksportas pagal VSDV reikalavimus.
- Duomenų apie darbuotojų atlyginimus, pervedamus į banko sąskaitas ar korteles, eksportas pagal bankų reikalavimus.
- Fizinių asmenų pajamų mokesčio deklaracijų automatinis užpildymas ir spausdinimas. 

Ilgalaikio turto apskaitos funkcijos

Įvedimo į eksploataciją, priėmimo / perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas.
Ilgalaikio turto kartotekos tvarkymas.
Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį šiais metodais:
- nuo pradinės vertės pagal nusidėvėjimo normą (tiesiogiai proporcingas);
- nuo pradinės vertės pagal eksploatavimo intensyvumą (produkcijos metodas);
- nuo likutinės vertės pagreitintais nusidėvėjimo metodais (metų skaičiaus, dvigubas - mažėjančios vertės metodas).
Ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas. 

Skirtingų duomenų bazių apjungimo ir duomenų archyvavimo galimybė

Vartotojas gali vesti kelių įmonių ar padalinių apskaitą. Į programinės įrangos paketą „Pragma” įeina duomenų archyvavimo programa, kuri vartotojui suteikia galimybę perkelti (kopijuoti) duomenis iš vienos vartotojo duomenų bazės į kitą, apjungti skirtingas duomenų bazes. 

Galimybė laisvai paskirstyti vartotojų priėjimą prie duomenų

Ekrano langų, didžiosios knygos sąskaitų, konkrečių sandėlių apskaitos.
Galimybė nustatyti programos darbo režimus pagal vartotojo darbo specifiką, įmonės tipą (UAB ar individuali), atsargų įvertinimo metodą, skolų sekimo būdą ir kt.